Zpracování osobních údajů Aelia Duty Free

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
1. Kdo jsme a jak nás kontaktovat?
Společnost Lagardére Duty Free s.r.o., IČO: 27948650, se sídlem Aviatická 1017/2, Praha 6, 160 08,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 128669 (dále jen
„Společnost“ nebo „my“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v
souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
(dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak je ve Společnosti prováděno zpracování osobních údajů. Toto
Prohlášení zajišťuje, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), aby práva subjektů údajů
byla náležitě chráněna. Na základě čl. 13 a 14 Nařízení tímto Společnost poskytuje subjektům údajů
informace o zpracování jejich osobních údajů.
Dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat Společnosti nebo jejímu pověřenci pro ochranu
osobních údajů:
Korespondenční adresa: Aviatická 1017/2, Praha 6, 160 08
Telefon: +420 734 357 700
E-mail: info.gdpr@lagardere-tr.cz
https://aeliacz.com/aelia/best/
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Stanislav Beránek
2. Jakými zásadami se řídíme při zpracování osobních údajů?
Zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje vždy na základě zákonného titulu, korektně a
transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním
nezbytném rozsahu, ukládáme je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou
dobu ve vztahu k účelu zpracování a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických
nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním
a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Zajišťujeme, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly
bezodkladně vymazány nebo opraveny.
Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou řádně dokumentujeme. Spolupracujeme
s dozorovým úřadem, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.
3. Zdroje osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy
osobně (např. když si vytváříte svůj zákaznický účet v našem e-shopu, když nakupujete prostřednictvím
našich e-shopů, když si zřizujete členství a uživatelský účet v našich věrnostních klubech, když se
registrujete do našich soutěží a seminářů, když využíváte wifi připojení v našich provozovnách, když
navštěvujete naše provozovny nebo když nás oslovujete se svými dotazy a žádostmi).
Zdrojem Vašich osobních údajů jsou i veřejně dostupné zdroje, jako je internet, včetně sociálních sítí
(např. Facebook, aj.). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou cookies v souvislosti s Vaší aktivitou
na našich webových stránkách, přičemž tento zdroj je blíže popsán v Zásadách používání cookies.
Ochranu Vašeho soukromí můžete docílit i Vaším vlastním přednastavením webového prohlížeče.
Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem
obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.
Strana 2 z 10
4. Pro jaké účely a na základě jakých důvodů zpracováváme osobní údaje?
Před zahájením jakéhokoli zpracování osobních údajů stanovujeme účel, pro který zpracováváme
osobní údaje. Zpracování Vašich osobních údajů je po celou dobu prováděno výhradně v rozsahu a za
účelem dosažení předem stanoveného účelu. Jakmile je účel zpracování naplněn, osobní údaje v souladu
se zásadou minimalizace údajů (zpracování přiměřené, relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve
vztahu k účelu zpracování) a omezení uložení vymažeme, pokud je není třeba osobní údaje uchovávat
pro jiný účel.
Pro každý takto stanovený účel vždy hledáme právní důvod, kterým bychom mohli ospravedlnit
zpracování osobních údajů. Takovými právními důvody jsou zejména
(i) plnění povinností stanovených zákonem nebo uložených orgány veřejné moci;
(ii) plnění smluvních povinností;
(iii) oprávněný zájem Společnosti;
(iv) souhlas se zpracováním osobních údajů.
5. Plnění povinností stanovených zákonem nebo uložených orgány veřejné moci
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění
registračních a evidenčních povinností, přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových
hlášení a jiných daňových a účetních výkazů, provádění auditů a související komunikace s příslušnými
orgány, vedení statistických dat.
Dále zpracováváme Vaše osobní údaje i po odpadnutí prvotního účelu zpracování osobních údajů, a to
pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem
o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.
V neposlední řadě zpracováváme Vaše osobní údaje, které mohou být standardně využívány orgány
veřejné moci, např. orgány činnými v trestním řízení, orgány finanční správy, celními orgány apod.
6. Plnění smluvních povinností
6.1. Smluvní agenda obecně
Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely uzavírání jakýchkoli smluvních vztahů mezi Vámi a námi,
jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené
smlouvy a navazujících dohod, dílčích právních jednání, včetně vedení evidence o těchto smluvních
vztazích a související komunikace mezi Vámi a námi.
6.2. Nakupování prostřednictvím našich e-shopů a vyřizování objednávek
Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vám řádně poskytli zboží a služby, které chcete zakoupit
v našich e-shopech, a pomohli Vám s objednávkami a s dodávkou zboží a služeb.
6.3. Organizace soutěží, seminářů, účast na akcích Společnosti
Pro zařazení do veškerých soutěží pořádaných naší Společností a pro další průběh a vyhodnocení
soutěží, které pro Vás organizujeme, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně
předáte v souladu se soutěžními podmínkami a podmínkami účasti na seminářích či jiných akcích
pořádaných za účelem marketingové propagace našich výrobků a služeb.
7. Oprávněný zájem
7.1. Rozvoj podnikatelské činnosti a udržování kontaktů
Zpracováváme osobní údaje získané v B2B nebo B2C styku a vedeme databázi kontaktů pro účely
rozvoje naší podnikatelské činnosti a udržování kontaktu s Vámi, a dále pro účely zajištění
administrativních procesů v rámci naší Společnosti.
Strana 3 z 10
7.2. Spravování a provoz uživatelských a zákaznických účtů
Potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom mohli řádně spravovat a provozovat Vaše
uživatelské a zákaznické účty, které si u nás zřídíte za účelem čerpání výhod věrnostních klubů nebo
pro nákupy v našich e-shopech.
7.3. Informace o změnách, novinkách a o produktech a službách Společnosti
Chceme s Vámi zůstat v kontaktu a informovat Vás o novinkách našich konceptů, v nichž jste účastni a
o našich produktech a službách, jež od nás odebíráte, a proto používáme Vaše osobní údaje za účelem
zasílání obchodních sdělení a poskytování pomoci v reakci na Vaši komunikaci vůči nám. Stejně tak
Vás chceme informovat o změnách, které jsme provedli nebo se chystáme provést u našich služeb, které
se Vás mohou týkat (např. změna obchodních podmínek, změna kontaktních údajů apod.).
7.4. Řešení reklamací, stížností, právních nároků nebo sporů, které se týkají Vás nebo naší Společnosti
V případě, že nejste spokojeni s našimi produkty a službami a lze-li naše výrobky či služby z jejich
povahy reklamovat, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely vyřizování reklamací námi
dodaných výrobků či poskytnutých služeb a pro účely související komunikace a vedení evidence
reklamací.
Chcete-li nám sdělit své náměty, stížnosti a připomínky ke kvalitě našich produktů a služeb, vzneseteli vůči nám své nároky nebo máme-li naopak my vůči Vám nějaké nároky, které chceme uplatnit nebo
potřebujeme-li chránit naše oprávněné zájmy, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu
nezbytnou pro konečné vyřízení stížností, právních nároků nebo případných sporů.
7.5. Bezpečnost a ochrana IT systémů
Pro účely zajištění IT bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů zpracovávaných v našich systémech
a pro předcházení podvodům a dalším trestným činům a zneužití našich služeb používáme
nejspolehlivější nástroje systémového a procesního zabezpečení.
7.6. Kamerové systémy na našich provozovnách
Potřebujeme chránit náš majetek, ale i Vaši bezpečnost a zdraví v našich provozovnách, které
navštěvujete. K naplnění tohoto účelu používáme zabezpečený kamerový systém. Více informací
najdete v našich provozovnách.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Poskytování služeb a výhod v rámci věrnostních klubů
Potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a s Vaším souhlasem za účelem
nabídky dárků a klubových výhod a za věrnost, nabídky slevových voucherů věrnostních klubů na naše
produkty a jejich doručení.
8.2. Profilování a oslovování na základě Vašich preferencí
Abychom byli schopni Vám poskytnout kvalitní služby, zasílat Vám marketingovou komunikaci, jež by
Vás mohla zajímat, včetně internetové reklamy, můžeme na základě Vašeho souhlasu zkoumat Vaše
preference a sbírat osobní údaje, které shromažďujeme během Vašich nákupů či při Vašich návštěvách
našich webových stránek, při využívání připojení k wifi v našich provozovnách nebo při využívání
mobilních aplikací.
8.3. Zveřejňování audiovizuálních údajů
Za účelem účasti v našich soutěžích, na našich seminářích a jiných propagačních akcích můžeme
získávat od Vás nebo sami aktivně pořizovat Vaše fotografie či audiovizuální záznamy nebo fotografie
či audiovizuální záznamy třetích osob, jež nám poskytnete. Tyto pak s Vaším výslovným souhlasem
nebo souhlasem třetích osob můžeme zveřejnit na našich webových stránkách, na našich sociálních
sítích nebo v tištěných propagačních materiálech za účelem marketingové prezentace našich výrobků a
služeb.
Strana 4 z 10
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud svůj souhlas se zpracováním
odvoláte, neznamená to, že by zpracování osobních údajů před takovým odvoláním bylo nezákonné -
odvolání souhlasu nemá zpětný účinek a zpracování osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před
jeho odvoláním jím není dotčeno. O této skutečnost budete informován/a před tím, než vyjádříte souhlas
se zpracováním osobních údajů.
9. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu. Kdybychom
o Vás neměli žádné informace, nebyli bychom Vám schopni poskytovat naše produkty a služby a
nemohli bychom dostát našim povinnostem, které pro nás vyplývají ze zákona nebo ze smluvních vztahů
(ať už s Vámi nebo s třetími osobami). Níže je stručný přehled informací, které shromažďujeme:
V závislosti na povaze účelu zpracování o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie
osobních údajů):
9.1. Identifikační údaje
Osobní údaje, jež slouží k identifikaci Vaší osoby, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození.
9.2. Kontaktní údaje
Osobní údaje, jež využíváme pro komunikaci Vámi, tj. telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, adresa
trvalého bydliště, doručovací adresa.
9.3. Autentifikační údaje
Údaje pro ověření Vaší identity v našich elektronických službách, tj. přihlašovací jméno, heslo.
9.4. Platební údaje
Údaje sloužící k provádění plateb, tj. informace o platební kartě či jiném platebním prostředku.
9.5. Údaje o dalších osobách
Údaje o kontaktních osobách, jsou-li získány v B2B styku, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa,
telefonní číslo.
9.6. Audiovizuální údaje
Fotografie či audiovizuální záznamy, na nichž jsou zachyceny identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby, jež nám poskytujete dobrovolně při Vaší účasti v soutěžích nebo které získáváme
z bezpečnostních kamer umístěných v našich provozovnách.
9.7. Smluvní údaje
Údaje, jež od Vás získáme při plnění smluvních závazků, tj. údaje o produktech, službách, jež Vám
dodáváme, o historii Vašich objednávek, údaje o Vašich stížnostech, reklamacích, připomínkách,
námětech a o naší vzájemné komunikaci.
9.8. Technické údaje
Údaje o Vašem zařízení, které používáte k návštěvám našich webových stránek, pro připojení k wifi
v našich provozovnách, tj. MAC adresa, IP adresa, údaje obsažené v cookies, údaje o Vašem chování
na webových stránkách.
10. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
11. Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů,
která je určena individuálně a o jejíž délce jste informováni také individuálně. V případě zpracování na
základě smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále následující
3 roky po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči 
Strana 5 z 10
Vám či z Vaší strany vůči nám. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním
osobních údajů, zpracováváme je po dobu uvedenou v tomto souhlasu.
Nad rámec takto stanovené doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu stanovenou
zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání našich práv vůči Vám nebo k ochraně
našich oprávněných zájmů.
Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a neexistuje žádný další účel, pro který bychom byli
oprávněni osobní údaje zpracovávat, provádíme výmaz osobních údajů. V případě osobních údajů
zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu provedeme výmaz osobních údajů také v případě, kdy svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte. Pokud osobní údaje zpracováváme na základě
oprávněného zájmu a vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, poté co Vás o této skutečnosti
informujeme.
12. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Máte následující práva, jež můžete uplatnit některým ze způsobů stanovených níže:
(i) Právo na informace
(ii) Právo na přístup k osobním údajům
(iii) Právo na opravu
(iv) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
(v) Právo na omezení zpracování
(vi) Právo na přenositelnost údajů
(vii) Právo vznést námitku
(viii) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
(ix) Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému
úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
12.1. Právo na informace
Každý subjekt údajů obdrží od Společnosti stručným, transparentním, srozumitelným a snadno
přístupným způsobem za použití jasných jazykových prostředků informace související se zpracováním
jeho osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od něj Společnost získává jeho osobní údaje. Pokud
Společnost nezíská osobní údaje přímo od subjektu údajů, poskytne subjektu údajů informace
v přiměřené lhůtě po jejich získání, ale nejpozději do jednoho měsíce.
Informace jsou poskytovány prostřednictvím dokumentu Informace o zpracování osobních údajů
zpřístupněného subjektu údajů:
- v elektronické formě na webových stránkách Společnosti;
- zasláním v elektronické formě na emailovou adresu subjektu údajů;
- telefonicky; nebo
- zasláním poštou na kontaktní adresu subjektu údajů.
12.2. Právo na přístup k osobním údajům
Právo na přístup k osobním údajům má tři složky. Subjekt údajů ve své žádosti adresované Společnosti
určí, kterou ze složek práva na přístup k osobním údajům využívá.
Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány.
1) Pokud Společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinna mu sdělit následující
informace (o které z těchto informací konkrétně subjekt žádá, rovněž stanoví ve své žádosti):
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména
příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
Strana 6 z 10
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového
úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků
takového zpracování pro subjekt údajů.
2) Pokud Společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinna poskytnout subjektu údajů
bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může
Společnost účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto
kopií. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob.
Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně
používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob
poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost
subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti,
byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.
12.3. Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na:
a) opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;
b) doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím
poskytnutí dodatečného prohlášení.
Právo na opravu či doplnění subjekt údajů uplatní prostřednictvím žádosti, v níž subjekt údajů uvede
své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím žádosti uplatňuje a způsob, jakým si přeje být
informován o opatřeních přijatých Společností.
O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho
měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě
odůvodněné potřeby prodloužena.
Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy
osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje,
informuje Společnost subjekt údajů o takto informovaných příjemcích.
12.4. Právo na výmaz / právo být zapomenut
Na žádost subjektu údajů Společnost bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán
některý z níže uvedených důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další
právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely
přímého marketingu;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie
nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;
f) osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
učiněnou přímo dítěti.
Strana 7 z 10
V žádosti o výmaz osobních údajů subjekt údajů uvede své identifikační údaje, právo, jež
prostřednictvím žádosti uplatňuje a způsob, jakým si přeje být informován o opatřeních přijatých
Společností.
Jestliže Společnost osobní údaje zveřejnila a je povinna je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou
technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala
správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na
tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Evropské
unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Společnost pověřena;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro
statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně
ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré výmazy
osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje,
informuje Společnost subjekt údajů o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto informováni.
O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho
měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě
odůvodněné potřeby prodloužena. Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek Společnost
odmítne osobní údaje vymazat, informuje o tom subjekt údajů ve lhůtě jednoho měsíce od doručení
žádosti, odůvodní užití výjimky a poučí subjekt údajů o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních
údajů nebo žádat soudní ochranu.
12.5. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli
z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na
dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho o omezení jejich použití;
c) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě
bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují
nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
V žádosti o omezení zpracování subjekt údajů uvede své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím
žádosti uplatňuje, důvod požadovaného omezení zpracování a způsob, jakým si přeje být informován o
opatřeních přijatých Společností.
O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho
měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě
odůvodněné potřeby prodloužena.
V důsledku omezení zpracování osobních údajů může Společnost předmětné osobní údaje nadále
ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z
důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech 
Strana 8 z 10
bude subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování osobních údajů, Společností předem upozorněn na
to, že omezení zpracování bude zrušeno.
Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškerá omezení
zpracování osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to subjekt údajů
požaduje, informuje Společnost subjekt údajů o tom, kterým příjemcům bylo takové oznámení podáno.
12.6. Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Společnosti a které jsou
zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:
a) osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;
b) jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených
účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo
c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Za osobní údaje poskytnuté Společnosti jsou považovány údaje, které subjekt údajů přímo, vědomě a
aktivně sdělil Společnosti např. prostřednictvím formuláře, ale rovněž údaje generované na základě
aktivity subjektu údajů při používání služby nebo zařízení, jako např. lokalizační údaje, data přihlášení
do aplikace apod.
V žádosti o přenos osobních údajů subjekt údajů uvede své identifikační údaje, právo, jež
prostřednictvím žádosti uplatňuje, komu mají být údaje předány a způsob, jakým si přeje být informován
o opatřeních přijatých Společností.
O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho
měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě
odůvodněné potřeby prodloužena.
Společnost osobní údaje subjektu údajů poskytne ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu. Subjekt údajů je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů.
Subjekt údajů si ve své žádosti zvolí, zda má Společnost osobní údaje poskytnout subjektu údajů nebo
zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Společností přímo jinému
správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.
Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
12.7. Právo vznést námitku
V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Společnosti má
subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho
konkrétní situace, které v námitce popíše.
O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho
měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě
odůvodněné potřeby prodloužena.
V případě obdržení námitky Společnost osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze
uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují
nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků. Pokud Společnost dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí
mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Společnost naopak
dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom
informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého
marketingu, v důsledku čehož Společnost osobní údaje pro tento účel přestane zpracovávat.
Společnost na výše uvedené právo vznést námitku subjekt údajů výslovně, zřetelně a odděleně od jiných
informací upozorní nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.
Strana 9 z 10
12.8. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
Společnost spravuje osobní údaje s respektem k právu subjektu údajů nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se subjektu
údajů významně dotýká, a to včetně profilování (tj. jakékoli formy automatizovaného zpracování
osobních údajů spočívajícího v jejich použití k rozboru, odhadu nebo hodnocení určitých aspektů
týkajících se subjektu údajů – např. pracovního výkonu, ekonomické situace, zájmů, apod.).
Společnost může při správě osobních údajů učinit subjekt údajů předmětem automatizovaného
rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů
a Společností, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého
právního řádu současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu
údajů, nebo pokud subjekt údajů k takovému rozhodnutí udělil výslovný souhlas.
Pokud subjekt údajů nechce být předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvede
ve své žádosti adresované Společnosti své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím žádosti
uplatňuje a způsob, jakým si přeje být informován o opatřeních přijatých Společností.
12.9. Kde a jak uplatnit práva?
Vaše práva vůči nám můžete uplatnit takto:
a) elektronicky na e-mailové adrese info@lagardere-tr.cz,
b) telefonicky na čísle +420 234 379 300 nebo
c) písemně na adrese sídla Společnosti Lighthouse - Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha.
Právo podat stížnost můžete uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů:
a) elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
b) prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
c) telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
d) písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
13. Za jakých podmínek předáváme osobní údaje?
Osobní údaje můžeme jako správce zpracovávat přímo svými zaměstnanci, anebo prostřednictvím
třetích osob - zpracovatelů. S každým zpracovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních
údajů. Osobní údaje předáváme těmto osobám, jež potřebujeme k naplnění námi stanoveného účelu
zpracování:
- Provozovatelé a administrátoři webových stránek a cloudových uložišť: v určitých případech
mohou třetí strany mít přístup k osobním údajům, které jsou uloženy v rámci uživatelských a
zákaznických účtů na webových stránkách Společnosti. Dále mohou být osobní údaje sdíleny
s třetími stranami, které poskytují Společnosti služby spojené s cloudovým uložištěm.
- Partneři poskytující služby telefonní infolinky, provozovatelé kamerových systémů a společnosti
poskytující systém pro správu dokumentů: za účelem kvalitního servisu pro uživatele, zákazníky
a partnery, Společnost může sdílet osobní údaje se třetími stranami, které pro Společnost zajišťují
služby call-center, a dále za účelem zajištění bezpečnosti majetku Společnosti a ochrany Vaší
bezpečnosti a majetku Společnost může sdílet Vaše osobní údaje se společnostmi, které provozují
kamerové systémy (v daném případě společnost NetRex s.r.o., IČO: 25288792, se sídlem Praha
5-Smíchov, U Nikolajky 912/9, PSČ 150 00). Vaše osobní údaje ukládáme prostřednictvím
systému IS ALeX (systém provozovaný společností EXCON a.s., IČO: 00506729, se sídlem
Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 187/203, PSČ 19000).
- Dodavatelé služeb spojených s poskytováním služeb Společnosti: Společnost může předávat,
v určitých případech, Vaše osobní údaje třetím stranám, které pro Společnost realizují plnění
služeb, např. dopravní společnosti (zejména B PLUS TRANSPORT s.r.o., IČO: 28160096, se
sídlem Praha 4, Kaplická 1141/4, Podolí, PSČ 140 00), poskytovatelé platebních služeb, 
Strana 10 z 10
poskytovatelé wi-fi rozcestníku a nástěnky – prostředí pro komunikaci v provozovnách
Společnosti (v daném případě monit s.r.o., IČO: 269 81 742, se sídlem Brno, Židenice,
Skorkovského 1643/115, PSČ 636 00).
- Státní orgány: Společnost dodržuje platné právní předpisy, a tak v určitých případech sdílí osobní
údaje s orgány veřejné moci, s celními orgány, pokud tak právní předpis vyžaduje. Osobní údaje
může Společnost zpřístupnit i dalším stranám k zabezpečení a ochraně jejich práv a majetku nebo
práv a majetku jejich obchodních partnerů.
- Ostatní společnosti v rámci skupiny Společnosti: za účelem zkvalitňování služeb poskytovaných
Společností a pro administrativní účely mohou být osobní údaje sdíleny v rámci skupiny
Společnosti (společnosti ze skupiny Společnosti jsou dostupné na webových stránkách
Společnosti).
- Partneři poskytující marketingové a PR služby: Společnost sdílí v omezené míře osobní údaje
s třetími stranami, které Společnosti pomáhají se zkvalitňováním a propagací služeb
(marketingová sdělení, servis při vytváření a provozu webových formulářů a aplikací),
poskytovatelům služeb v oblasti komunikačních a marketingových služeb spočívajících ve
zhotovení internetové prezentace (společnost Digital, s.r.o., IČO: 04414284, se sídlem Praha 1,
Malá Štupartská 634/7, Staré Město, PSČ 110 00).
Zpracovatelé poskytli Společnosti dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních
opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv
subjektů.
Nepředáváme Vaše osobní údaje třetím osobám úplatně.
Osobní údaje mohou být v některých případech předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii a
Evropský hospodářský prostor (např. při využívání cloudových řešení). O tom, komu a v jakém rozsahu
jsou informace do třetích zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor předávány, se
dozvíte z informace, kterou Vám individuálně předáme (zašleme).
14. Jak zabezpečujeme osobní údaje?
S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob jsme
zavedli vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení osobních údajů
odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování,
neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo
neoprávněnému přístupu k nim.
Abychom uchovali Vaše osobní údaje v bezpečí, používáme počítačová zabezpečení, jako je firewall a
kódování údajů. Zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a procesní zabezpečení a využíváme
spolehlivé poskytovatele IT služeb.
Rovněž jsme zavázali naše zaměstnance a další osoby pověřené nakládáním s osobními údaji
v pracovních smlouvách a dohodách mlčenlivostí a závazkem nakládat s osobními údaji výhradně dle
našich pokynů.
15. Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky byly schváleny Ing. Richardem Kalhousem dne 25.5.2018 a nabyly účinnosti dne
25.5.2018. Za jejich úplnost, správnost a aktuálnost odpovídá Stanislav Beránek. Tyto podmínky jsou
revidovány a aktualizovány pravidelně po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy nabyly účinnosti, nebo od
poslední revize a aktualizace, příp. častěji, nastane-li potřeba jejich revize a aktualizace. Aktuální verze
Podmínek je vždy k disposici na internetové adrese
https://lagardere-tr.cz/lagardere-tr/wp-content/uploads/podminky-ochrany-osobnich-udaju.pdf.