Informace o zpracování osobních údajů
uchazeče o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání*

Lagardere Duty Free, s.r.o., IČO: 279 48 650, se sídlem Aviatická 1048/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128669 („Správce“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje Správce považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel:

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání u Správce pro účely vedení výběrového řízení („Výběrové řízení“) na pracovní pozice vypsané Správcem a s tím spojené administrativy při vyhodnocování výsledků Výběrového řízení a uzavření spisů v souvislosti s Výběrovým řízením.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří přímo či nepřímo poptávají u Správce zaměstnání, a dále se účastní Výběrového řízení, v rozsahu nezbytném pro účely Výběrového řízení:

  • jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, předchozí zaměstnavatelé a doba výkonu práce u těchto zaměstnavatelů, dosažené vzdělání, jazykové znalosti, IT dovednosti,
  • další informace, jež uchazeč uvedl do životopisu/vstupního dotazníku uchazeče o zaměstnání dobrovolně a jež nebyly Správcem požadovány.

Doba zpracování:

Po dobu trvání Výběrového řízení a dále po dobu 3 měsíců od ukončení Výběrového řízení u Správce na základě oprávněného zájmu Správce. Poté budou osobní údaje a dokumenty předané uchazečem o zaměstnání vymazány/skartovány.

Příjemci osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje Správce uchovává v listinné podobě a rovněž je může nahrávat do elektronického systému pro správu dokumentů a agend IS ALeX provozovaného společností EXCON, a.s., IČO: 00506729, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 187/203, PSČ 19000, a dále do elektronického organizačního systému YSoftClerbo provozovaného společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČO: 00176150 se sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno. Osobní údaje tak mohou být zpřístupněny provozovatelům těchto systémů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jste Správci poskytl/a, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Zpracovává-li Správce Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, o čemž je Správce povinen Vás informovat, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Všechna tato práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu info.gdpr@lagardere-tr.cz nebo na tel. č. +420 228 224 111. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.